ที่อยู่บริษัท

9/1 หมู่ 2 ซอยรามอินทรา 8
ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
: 02-971-9247-50
: 02-552-3494
: sales@eaglepaper.co.th

ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน
: วันจันทร์ – วันเสาร์

เวลาทำการ :
: 08.00น. – 17.00น.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อีเกิ้ล เปเปอร์ จํากัด เป็นหนึ่ง ทางเลือกที่ครบวงจรในการสร้างสรรค์การพิมพ์ได้อย่างหลากหลายด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เราสามารถกลายเป็นผู้ให้บริการทางการพิมพ์ที่เชื่อถือได้และเป็นที่ร้จักในความม่งมั่นที่จะแก้ปัญหา และให้บริการอย่างน่าประทับใจ บริการของเราประกอบด้วยการพิมพ์ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบซึ่งได้รับการออกแบบโดยช่างคอมพิวเตอร์ที่มีฝีมือ และพิมพ์โดยเทคโนโลยีอันล้ําสมัย การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งการให้บริการลูกค้าอย่างไร้ที่ติ ถือว่าเป็นความสําคัญสูงสุดที่บริษัท อีเกิ้ล เปเปอร์ม่งมั่น และตั้งใจมอบให้แก่ลูกค้า

เดิมทีเรามีวิสัยทัศน์ที่จะม่งเน้นในด้านการพิมพ์คอมพิวเตอร์ฟอร์มเพียงอย่างเดียว หลังจากการทําธุรกิจ 10 ปีที่เราได้ท่มเททํางานอย่างหนัก บริษัท อีเกิ้ล เปเปอร์ก็สามารถขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในผ้นําทางด้านตลาดการพิมพ์ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ตลาดรูปแบบการพิมพ์คอมพิวเตอร์ฟอร์มเริ่มเข้าส่ขาลง บริษัทจึงทําการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ โดยเริ่มให้บริการงานพิมพ์แบบอื่นๆเพื่อเป็นการแก้ปัญหา และชดเชยในส่วนที่ลดลงของตลาด เราจึงเริ่มพิมพ์งานหลากหลายมากยิ่งขึ้นจนถึงวันนี้ที่เราม่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแบบครบวงจรที่ให้การบริการงานพิมพ์ทุกๆชนิด

บริษัท อีเกิ้ล เปเปอร์ ตั้งใจจะยังยืนหยัดต่อส้กับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยการทํางานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งมอบการบริการและผลผลิตที่ดีที่สุดบริษัท อีเกิ้ล เปเปอร์ จํากัด ได้เคร่งครัดในการควบคุมมาตรฐานในการผลิตทุกขั้นตอน และจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดย บริษัท อีเกิ้ล เปเปอร์จํากัดได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ในพ.ศ. 2558

ศตวรรษที่ 21 เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อนิสัยรักการอ่านและรูปแบบของการสื่อสารของคนเราซึ่งตอนนี้อุตสาหกรรมการพิมพ์แบบดั้งเดิมกําลังเผชิญกับความท้าทาย บริษัท อีเกิ้ล เปเปอร์ เข้าใจถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ผ่านการวิเคราะห์และประเมินความสามารถหลักของบริษัท เรามีจุดม่งหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อที่จะยกระดับตัวเองให้กลายเป็นโรงพิมพ์ระดับประเทศ เราอาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ล้ําสมัย และนวัตกรรมการออกแบบเพื่อที่จะเอื้ออํานวยการจัดการและบริการแก่ลูกค้าของเรา

บริษัท อีเกิ้ล เปเปอร์ พร้อมทั้งคู่ค้า และลูกค้ายังคงม่งเน้นที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์และ นวัตกรรมของเราเพื่อพัฒนาคุณภาพ และช่องทางการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆให้มีบทบาทมากขึ้นในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์บริษัท อีเกิ้ล เปเปอร์จะยังคงเติบโตไปพร้อมกับค่ค้า และลูกค้าของเรา เราม่งมั่นพัฒนาในด้าน จิตวิญญาณของทีม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และม่งมั่นที่จะเป็นบริษัท ชั้นแถวหน้าของประเทศไทย บริษัทของเรา เน้นความพอใจของลูกค้าในทุกๆอย่างที่เราทํา

“สร้างสรรค์ผลงาน ม่งมั่นพัฒนา ความพอใจในสินค้า คือ มาตรฐานของเรา”

นายชยพล แสงปัญญารักษ์

กรรมการผู้จัดการ